Катарина Алексић

Contact

E-mail

Professional Status

Employed
Open to opportunities

Education

BSc in Information Systems and Technologies

University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences

Licensing Exam 2003.

University of Belgrade, Faculty of Organizational Sciences

Laboratory Technician for Physics

XI Belgradian Gymnasium

Лабораторијски техничар за физику

XI београдска гимназија

Experience

Computer Science Teacher

Branislav Nušić, Elementary School
Since September 2001
 • School activities:
  - Member of Pedagogical Collegium
  - Member of Team for the School Development Planning
  - Member of Professional Development Planning Team
  - Creator of several forms of horizontal learning at the institution

Професор информатике

ОШ"Бранислав Нушић"
Since September 2001
 • професор информатике и рачунарства
 • Рад у оквиру:
  - Педагошког колегијума
  - Тима за праћење стручног усавршавања и напредовања запослених
  - Тима за школско развојно планирање
  - Координатор пројекта "Развионица" у ОШ"Бранислав Нушић"
  - Ауторство више видова хоризонталног учења у установи

Skills

 • Изградња знања, сарадња и употреба ИКТ у школи XXI века (16 сати)
 • Гугл апликације за Гугл генерације (24 сата)
 • Блог, Твитер и Фејсбук у настави (24 сата)
 • Инклузија по мери детета (16 сати)
 • Комуникација и интеракција у савременој школи (24 сата)
 • Како мислити друкчије и интердисциплинарно? (24 сата)
 • Електронски наставни материјали (16 сати)
 • Електронско учење (20 сати)
 • Менса НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања и ефикасног учења (20 сати)
 • Методика реализације наставних садржаја применом информационо – комуникационих технологија (16 сати)
 • Мултимедија у настави и учењу у основној школи (13 сати)
 • Објектно оријентисано моделовање (16 сати)
 • Специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама (о раду са љубитељима рачунарства и информатике) (8 сати)
 • Вештине комуникације у васпитно – образовним установама (10 сати)
 • Нови трендови у настави програмирања (16 сати)
 • У сусрет дигиталној писмености (неформално стручно усавршавање, 12 сати), Друштво школских библиотекара Србије, мај & јун 2012.г.
 • Конференција „Добре праксе и партнерства – кључ ефикасног, квалитетног и праведног образовања“, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, март 2012.г.
 • Међународна научна конференција „Иницијатива, сарадња и стваралаштво у савременом образовању“, Институт за педагошка истраживања & Привредна комора Србије, новембар 2011.г.
 • Обука за наставнике, стручне сараднике и директоре школа Windows MultiPoint Server 2010 (Дигитална агенда, 8 сати), јун 2011.г.
 • Web радионица - Adobe Photoshop & Macromedia Dreamweaver & Macromedia Flash, CET Adobe Certified Training Provider, октобар 2006.г.
 • Одјеци онлајн-конференције Learning 2.0 (неформално стручно усавршавање, 1 сат), Клуб љубитеља финих вебинара,септембар 2012.г.
 • Есеј и студија случаја - полемичко-документаристичке и истраживачко аналитичке форме (неформално стручно усавршавање, 3 сата), Клуб љубитеља финих вебинара,новембар 2012.г.
 • Веб алати за управљање пројектима (неформално стручно усавршавање, 1 сат), Клуб љубитеља финих вебинара,октобар 2012.г.
 • Стручни скуп - конференција: Комуникација – интеракција – акција
  Излагање, у оквиру тима, рада ,,Тријада”, децембар 2012.г, Друштво школских библиотекара Србије & Дигитална агенда
 • Три алата за интерактивне дигиталне приче (неформално стручно усавршавање, предавач, 6 сати), Клуб љубитеља финих вебинара, децембар 2012.г.
 • Flipped Classroom Certificate, endorsed by Capella University and was developed in collaboration with the School of Education Faculty, http://goo.gl/PFJBP, јануар 2013.г.
 • Пројекат Интернест - нова култура учења (неформално стручно усавршавање, 1 сат), Клуб љубитеља финих вебинара, јануар 2013.г.
 • Алати за веб-конференције (неформално стручно усавршавање, 1 сат), Клуб љубитеља финих вебинара, фебруар 2013.г.
 • Онлајн заједница учења – Друштвено, когнитивно и наставно присуство (неформално стручно усавршавање, 1 сат), Клуб љубитеља финих вебинара, март 2013.г.
 • Основе е-учења, онлајн курс у оквиру Онлајн недеље - кампање за ширење писмености у области информационо-комуникационих технологија (неформално стручно усавршавање, 2 сата) Агенција за образовање Марина и Јован, 18-24. марта 2013.г.
 • Coursera Statement of Accomplishment - Gamification, University of Pennsylvania, the Wharton School, http://goo.gl/JJQ0z, мај 2013.г.
 • Онлајн заједница учења – Објекти учења и репозиторијуми знања (неформално стручно усавршавање, 1 сат), Клуб љубитеља финих вебинара, април 2013.г.
 • The Tablet Certificate for successfully completed SOPHIA’s Tablet Professional Development Program, http://goo.gl/Uq7qd, јул 2013.г.
 • The Virtual Classroom Certificate for successfully completed SOPHIA’s Virtual Classroom Development Program, http://goo.gl/LBBTSH, фебруар 2014.г.
 • Учесник на 11. међународној конференцији "Excellence and Innovation in Education: The Creativity - Innovation Challenge" (Paris Descartes University, Paris - France: 7-10. јул 2014.г.) http://www.paris.icieconference.net/
 • „Young people’s practices of new media (Web 2.0)“ (Pestalozzi Programme, Councile of Europe, 30 сати) мај 2011.г.
 • - Google Applications for Google generations (24 hours)
  - Blog, Twitter and Facebook in education (24 hours)
  - Shool Inclusion in child-friendly way (16 hours)
  - Communication and interaction in the contemporary school (24 hours)
  - How to think differently and interdisciplinary? (24 hours)
  - Electronic teaching materials (16 hours)
  - E-learning (20 hours)
  - Mensa NTC learning system - developing creative and functional thinking and effective learning (20 hours)
  - Methods of realization of the content of the application of information - communication technologies (16 hours)
  - Multimedia in teaching and learning in primary school (13 hours)
  - Object-oriented modeling (16 hours)
  - Republican Specialized seminar for teachers of computer science in elementary and secondary schools (about working with lovers of Computing and Informatics) (8 hours)
  - Communication skills in educational - educational institutions (10 hours)
  - New trends in the teaching of programming (16 hours)
 • - The Virtual Classroom Certificate for successfully completed SOPHIA’s Virtual Classroom Professional Development Program, http://goo.gl/LBBTSH, February 2014
  - The Tablet Certificate for successfully completed SOPHIA’s Tablet Professional Development Program, http://goo.gl/Uq7qd, July 2013
  - Coursera Statement of Accomplishment - Gamification, University of Pennsylvania, the Wharton School, http://goo.gl/JJQ0z, May 2013
  - Online Learning Communities - Learning objects and repositories of knowledge (formal training, 1 hour), Fan Club fine Webinar, April 2013
  - Online Learning Communities - Social, cognitive and teaching presence (non-formal training, 1 hour), Fan Club fine Webinar, March 2013
  - Basics of e-learning, online course in the Online Week - campaign to spread literacy in information and communication technologies (non-formal vocational training, 2 hours) of the education agency Marino and John 18-24. March 2013
  - Tools for Web Conference (informal training, 1 hour), Fan Club fine Webinar, February 2013
  - Internest project - a new culture of learning (non-formal training, 1 hour), Fan Club fine Webinar, January 2013
  - Flipped Classroom Certificate, endorsed by Capella University and was developed in collaboration with the School of Education Faculty, http://goo.gl/PFJBP, January 2013
  - Three tools for interactive digital stories (informal vocational training, teaching, 6 hours), Fan Club fine Webinar, December of 2012
  - Essays and case studies - a polemical documentary and research-analytic form (formal training, 3 hours), Fan Club fine Webinar, November of 2012
  - Web project management tools (formal training, 1 hour), Fan Club fine Webinar, October of 2012
  - Echoes of Online-Learning 2.0 Conference (informal training, 1 hour), Fan Club fine Webinar, September 2012
  - Towards digital literacy (formal training, 12 hours), the Society of School Librarians Serbia, May & June of 2012
  - Expert Meeting - Conference of Communication - Interaction - actions
  - Exposure within the team, working, Triad, "December 2012.g, Society of School Librarians Serbia & Digital Agenda
  - The conference "Good practices and partnerships - the key to an efficient, high-quality and equitable education," Ministry of Education, Science and Technological Development, March of 2012
  - International Conference "initiative, collaboration and creativity in contemporary education", Institute for Educational Research & Serbian Chamber of Commerce, November of 2011
  - Training for teachers, professional associates and principals Windows MultiPoint Server 2010 (Digital Agenda, 8 pm), June of 2011
  - Web Workshop - Adobe Photoshop & Macromedia Dreamweaver & Macromedia Flash CET Adobe Certified Training Provider, October 2006
 • "Young people's practices of new media (Web 2.0)" (Pestalozzi Programme, Councile of Europe, 30 hours) May 2011
 • • MS Windows XP, Vista, 7
 • • MS Office (Word, Power Point, Excel, Publisher, Access, One Note, Visio)
 • o Pascal
  o C++
  o Visual Basic
  o PHP
  o HTML
  o Scratch
 • LMS Moodle
 • MS Movie Maker
 • • Adobe
  o Photoshop
  o InDesign
  o Illustrator
  o Premiere
  o Dreamweaver
 • Web 2.0 Tools:
  o Mozilla Popcorn Maker
  o Thinglink
  o Teachem
  o Wallwisher
  o Eslvideo
  o Dfilm
  o Puzzlemaker
  o Opendiary
  o Prezi
  o GoAnimate
  o SimpleWebBooklets
  o Wordle
  o Bitstrips
  o Trello
  o Diigo
  o Delicious
  o WebNotes
  o Pearltrees
  o Symbaloo
  o Crocodoc
  o Evernote
  o Weblist
  o Middlespot
  o Lyst.ly
  o Pinterest
  o Storifay
  o Scoop.it
  o Animoto
  o Storybird
  o Sketch Star
  o Mate it Share It
  ....